POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności na stronie internetowej Impakt

My, firma Impakt S.A.., oświadczamy, że jesteśmy właścicielem strony internetowej www.Impakt.pl oraz, że w serwisie wdrożono politykę prywatności zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, szerzej znane pod skrótową nazwą: RODO.
W związku z powyższym, czujemy się zobowiązani poinformować Państwa o zasadach i sposobie przetwarzania przez Impakt Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach, tak aby uzyskali Państwo pełną wiedzę w tej materii. Informacje te, pomogą Państwu w bardziej komfortowy sposób korzystać z naszych serwisów internetowych.
Impakt zapewnia, że dba o Państwa prywatność i nie zamierza w żaden sposób zwiększać uprawnień jakie nam przysługują. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można w każdym momencie wycofać, zgodnie z postanowieniami dołączonej poniżej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Firma Impakt z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Zmartwychwstańców 9 (określony jako: „My“ lub „Impakt “), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail,

Państwa dane osobowe mogą być przez nas gromadzone w następujących celach:

 • odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytania związane z oferowanymi produktami,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód w tym zakresie.

Spółka Impakt może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Impakt ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Impakt przewidzianych prawem, ochrony praw Impakt zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Spółki Impakt w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Impakt może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Impakt umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Impakt ,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Impakt zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Nas i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Spółki Impakt.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Impakt potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Impakt dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Impakt może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Impakt ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, Impakt wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Impakt oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Impakt może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.